Pages

Another Test Footer

www.consumeradvice.in || www.consumeradvice.in || www.consumeradvice.in

 www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  ÂýÎðàæ ×𢠩UÂÖæð€Ìæ¥æ¢ð ·¤æð ˆßçÚUÌ ÌõÚU ÂÚU ÚUæãUÌ ÂýÎæÙ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° ©UÂÖæð€Ìæ ×æ×Üð çßÖæ» ·¤è ¥æðÚU âð ·ð¤‹ÎýèØ ØæðÁÙæ ·ð¤ ÌãUÌ ÚUæ’Ø ©UÂÖæð€Ìæ ãUñËÂÜæ§Ù ×ð¢ çàæ·¤æØÌ çÙßæÚU‡æ ·ð¤ çÜ° ¥æÙÜæ§Ù çàæ·¤æØÌ Â¢Áè·¤ÚU‡æ ·¤æ ·¤æØü ÂýæÚUÖ ç·¤Øæ »Øæ ãUñÐ
¹æl, Ùæ»çÚU·¤ ¥æÂêçÌü °ß¢ ©UÂÖæð€Ìæ ×æ×Üð çßÖæ» ·ð¤ Âý×é¹ àææâÙ âç¿ß ÇUæò. âéÕæðŠæ ¥»ýßæÜ Ùð ÕéŠæßæÚU ·¤æð §ç‹ÎÚUæ »æ¢Šæè ¢¿æØÌèÚUæÁ Âýçàæÿæ‡æ â¢SÍæÙ ×ð ÚUæCþèØ ©UÂÖæð€Ìæ çÎß⠷𤠥ßâÚU ÂÚU ¥æØæðçÁÌ â×æÚUæðãU ×¢ð ¥æòÙÜæ§Ù ãUñËÂÜæ§Ù ·¤æ àæéÖæÚUÖ ç·¤ØæÐ ©U‹ãUæð¢Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ©U€Ì ÂæðÅUüÜ ÂÚU ©UÂÖæð€Ìæ ¥ÂÙè çàæ·¤æØÌ ÅUæðÜ Èý¤è, ¥æòÙÜæ§üÙ ÂæðÅUüÜ, ˜æ mæÚUæ °ß¢ SßØ¢ ·¤æØæüÜØ ×¢ð ¥æ·¤ÚU ¢Áè·¤ÚU‡æ ·¤ÚUæ â·¤Ìæ ãUñÐ ¥æòÙÜæ§üÙ çàæ·¤æØÌ wy ƒæ¢ÅUð ×ð¢ ç·¤âè Öè â×Ø ·¤è Áæ â·¤Ìè ãUñÐ ÚUæ’Ø ©UÂÖæð€Ìæ ãUñËÂÜæ§Ù ·¤æ ÅUæðÜ Èý¤è ِÕÚU v}®®-v}®-{®x®, ¥æòÙÜæ§Ù ÂæðÅUüÜØê¥æÚU°Ü www.consumeradvice.in ãUñ °ß¢ ©UÂÖæð€Ìæ ˜æ mæÚUæ ¥Íßæ Sß¢Ø ãUñËÂÜæ§Ù ·¤æØæüÜØÑ wv »¢»ßæÜ Âæ·¤ü, ÁØÂéÚU ÂÚU ¥æ·¤ÚU Öè ¥ÂÙè çàæ·¤æØÌ ·¤æØæüÜØ ×¢ð ÎÁü ·¤ÚUæ â·¤Ìæ ãUñР
www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||
www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||  www.consumeradvice.in ||

Test Footer